Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

"L'Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le 16 Mai 2019. Vous trouverez sur ce document (lien pdf) les informations transmises lors de cette assemblée, les interactions entre les parents et les membres de l'association et les résultats des votes des résolutions

Đại hội thường kỳ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 năm 2019. Quý phụ huynh có thể tìm tại văn bản dưới đây (link PDF) những thông tin đã được thảo luận tại Đại hội. Sự trao đổi giữa cha mẹ học sinh và thành viên của Hội PHHS, các nghị quyết được đưa ra và kết quả bầu cử. " La suite...
 

blogger templates |