Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Convocation AGO - Triệu tập Đại hội thường kỳ Hội PHHS

Français

                                                                Click to open


Tiếng Việt

                                                              Click to open
                                                    Procuration / Giấy ủy quyền La suite...

Compte-rendu du Conseil d'Etablissement (CET) de mars / Biên bản họp Hội đồng nhà trường tháng 3

Le compte rendu du CET du 3 mars a été publié sur le site du Lycée.
Il peut être téléchargé en cliquant sur le lien suivant : CET mars 2015
------------------------------------------------------------------------------
Biên bản cuộc họp Hội đồng nhà trường ngày 3 tháng 3 đã được đăng trên trang web của trường. Quý vị bấm vào đây để tải về.

La suite...

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Lettre d'Information d'Avril 2015 / Bản tin Hội PHHS tháng 4/2015

Français


                                                                    Click to open

Vietnamien

                                                                     Click to open La suite...
 

blogger templates |