Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Procès verbal de l'AGO // Biên bản Đại hội thường kỳ 23.05.2017

https://drive.google.com/open?id=0B7BnpO0hkyMbVVBhejlIdDNiSHc
                                                                

                                                                    Bản dịch tiếng Việt                                    

Không có nhận xét nào:

 

blogger templates |